Aktuálně: 1.9. 2007 ukončena činnost stránek Junáka z důvodů změny vedení
Odkazy: Junák
RML 20 - 06
RS kmen Stíny noci
Hry
Libušín

Úvod

Skauting v Libušíně má poměrně dlouhou tradici. Junácké středisko vzniklo v obci již v roce 1938. I přes trojí zákaz činnosti v roce 1940, 1950 a 1970 dokázalo vždy jako bájný pták Fénix povstat z popela a obnovit svoji činnost v neztenčené míře. To svědčí mimo jiné o tom, že myšlenky skautingu i přes jeho více jak devadesátileté trvání v českých zemí mají stále svoji platnost a tento výchovný systém svoji přitažlivost. Smyslem skautingu totiž není, jak se mnozí domnívají, pouze smysluplné trávení volného času dětí a mládeže, ale výchova mladého člověka po všech stránkách - fyzické, psychické a zejména morální. Tomu pak odpovídá celková činnost ve skautingu, kdy hry, pobyt v přírodě, výpravy, tábor a ostatní akce včetně dobročinných jsou pouze prostředkem, jak vychovat člověka moderního, soběstačného, lidsky a morálně připraveného slovy klasika "řídit svůj člun na pouti životem".

V roce 1989, kdy se změnily společenské poměry ve státě, došlo k obnově také junáckého střediska v Libušíně. V současné době vyvíjí skautskou činnost v obci celkem 66 jeho členů. Ti jsou rozděleni do oddílů podle věku a pohlaví. Nejmladší chlapci ve věku 6 až 11 let tvoří smečku vlčat a nejmladší dívky roj světlušek. Starší chlapci do 15 let jsou v oddíle junáků a dívky v oddíle skautek. Chlapci a děvčata nad 15 let tvoří koedukovaný oddíl roverů a rangers a konečně dospělí činovníci mají svůj oddíl oldskautů.

Činnost všech oddílů probíhá po celý rok a je pestrá. Vedle pravidelných schůzek ve vlastní klubovně nebo jejím okolí, kde děti hrají nejen hry, ale i získávají nové poznatky a dovednosti z táboření, přírody a její ochrany, zdravovědy, skautské praxe apod., oddíly nebo celé středisko pořádá výpravy do okolí, různé soutěže, besídky a v neposlední řadě se snaží také podílet se na zvelebení obce. Poměrně slušný ohlas mají vícedenní střediskové výpravy pořádané o tzv. vedlejších prázdninách do vzdálených oblastí České republiky, jejichž cílem je nejen poznání přírodních zajímavostí navštíveného regionu, ale také kulturně historických pamětihodností. Činnost libušínských skautů se neomezuje pouze na členy střediska a na obec, ale některé z akcí mají také širší dosah. Mezi nejvýznamnější pak patří již tradiční spolupořádání Memoriálu Jířího Uvíry ve Velké Chmelištné, či celostátní akce roverů a rangers s názvem Relí Monte Libušín, v níž si její účastníci formou neobvyklého terénního závodu sáhnou až na samé dno svých sil.

Vyvrcholením skautské činnosti je letní stanový tábor. Tak jako již tradičně od roku 1968 se tábor uskutečňuje na počátku července v pěkném prostředí u obce Velká Chmelištná na Rakovnicku. Tábor je třínedělní a zúčastní se ho většina členů střediska.

Pochopitelně vedle úspěchů, kterých středisko dosáhlo ve výchově mladé generace, se libušínským skautům nevyhýbají ani těžkosti a problémy, které současná doba přináší. Zatímco po materiální stránce je středisko poměrně dobře zabezpečeno také díky podpoře Obecního úřadu v Libušíně, který si práce libušínských skautů váží, určité problémy pomalu ale jistě nazrávají v oblasti členské základny, a to jak dospělých vedoucích, tak i dětí. Příčiny stagnace jsou mimo jiné jednak ve velmi nízké porodnosti a z toho vyplývajícího úbytku dětí v Libušíně a jednak v určité uzavřenosti obce, do níž se pouze v minimální míře přistěhovávají případní zájemci o skauting. Kromě toho sousední Kladno, se kterým má obec poměrně dobré dopravní spojení, jistě nabízí daleko širší škálu volnočasového vyžití.

Z výše uvedených důvodů, a nejen z nich, se proto neuzavíráme dalším zájemcům o skauting, a to nejen z Libušína ale i z blízkého okolí. Pokud chcete poznat nové kamarády, prožít řadu dobrodružství, naučit se spoustu zajímavých a užitečných věcí a ještě při tom užít legraci, jste vítáni. Přijďte mezi nás na některou z oddílových schůzek - junáci a vlčata mají schůzky v sobotu od 9.00 do 11.00, skautky v pátek od 17.00 do 18.30 a světlušky ve čtvrtek od 16.00 do 18.00. Vítáme i ty zájemce z řad dospělých, kteří by měli chuť nám pomoci při vedení dětí.

Za střediskovou radu: PhDr. Jaroslav Hrách, vůdce střediska

copyright (c) 2005 JH design | XHTML 1.0 Strict | CSS 2.0